Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

มุมความรู้

พ.ร.บ. รถยนต์

  • อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั้ง: 645.21 บาท.
  • อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์นบรรทุกน้ำหนักรวมไม่เกิน 3 ตัน ( pick up ): 967.28 บาท.

การคุ้มครองผู้ประสบภัย
บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฏหมายต่อผู้ประสบภัยเนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

ค่าเสียหายเบื้องต้น
บริษัทฯจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดชอบให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯได้รับการร้องขอ โดยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้

1. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
ต่อหนึ่งคน

2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทฯจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
                - ตาบอด
                - หูหนวก
                - เป็นใบ้ หรือสูญเสียความสามารถในการพูด หรือ ลิ้นขาด
                - สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
                - เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
                - เสียอวัยวะอื่นใด
                - จิตพิการอย่างติดตัว
                - ทุพพลภาพอย่างถาวร


3. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อ ชีวิต บริษัทฯจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

4. จำนวนตามข้อ 1 และ 2 รวมกัน หรือจำนวน ข้อ 1 และ 3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ 1 2 และ 3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 2 และ 3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจำนวน 65,000 บาท

5. กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทฯจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม ข้อ 1 2 3 หรือ 4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ปรสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน ความเสียหายเบื้องต้น ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้

การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ
ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทฯประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกาย บริษัทฯตกลงจะสำรองจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทฯ 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล