Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม


ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทรศัพท์: 0 2679 6165 ต่อ 6516 (เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
โทรศัพท์ 081-573-9939, 082-700-6304 (เฉพาะวันหยุดทำการของบริษัทฯ, วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 – 16:00 น.)    
โทรสาร :   0 2679 6533 
อีเมล์ : centerpac@ms-ins.co.th
 


ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ


1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
3. ส่งเอกสารมายังบริษัทฯ
4. เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
5. จ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย


**กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ
ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา แต่ในการณีที่ผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง กรุณานำหลักฐานส่งมายังบริษัทเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร

**กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัท
ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและนำหลักฐานส่งมายังบริษัท เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล (เจ็บป่วย/บาดเจ็บ)
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุถึงโรค/สาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
3. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้เอาประกันที่เป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
5. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form) ในกรณีการจ่ายคืนค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย
6. สำเนาบัญชีธนาคารที่จะให้โอนคืนค่าสินไหมทดแทน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
3. ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม
4. รูปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
7. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form)

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. สำเนาใบมรณบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
3. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)
4. สำเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
5. สำเนาบันทึกประจำวัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนา
    โดยผู้รับผลประโยชน์
7. สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ สำเนาทะเบียนสมรสของทายาทตามกฎหมาย สำเนาสูติบัตร
    รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
9. สำหรับกรมธรรม์ที่ไม่ระบุชื่อ ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวันที่เริ่มงานจากบริษัทต้นสังกัด
10. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form) 

ระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน

 

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน


ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน
- ส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทฯ
แผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 
ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
- โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ 
- จ่ายเป็นเช็คนำส่งทางไปรษณีย์
 

ขั้นตอนการทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

 เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาได้โดยผ่านช่องทาง  เสียงสะท้อนจากลูกค้า +66 (0) 2679 6699 ในเวลาทำการ หรือทางอีเมล์ info@ms-ins.co.th แผนกที่เกี่ยวข้องจะทบทวนผลการพิจารณาและตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวน หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ การทบทวนจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันดังกล่าว
 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล