Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม


ช่องทางการติดต่อ

แจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

โทรศัพท์: 0 2679 6165         
โทรสาร:   0 2679 6533
(เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของบริษัทฯ และวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
 


ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


1.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
1.2 เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
1.3 ส่งเอกสารมายัง
 

แผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 ซึ่งเป็นบริษัทผู้สำรวจภัยของบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

1.4 เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัน

หมายเหตุ :**กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตร
ประจำตัวผู้เอาประกันภัย ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการ ออกให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา แต่หากผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนให้นำหลักฐานส่งให้บริษัท เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร

**กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งให้บริษัท เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร

 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุถึงโรค//สาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
3. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
4. สำเนาบัตรประชาชน

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
3. ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม
4. รูปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

กรณีเสียชีวิต
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
2. สำเนาใบมรณะบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
3. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
   (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)
4. สำเนาใบรายงานการผ่าศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
   (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)
5. สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต (หนังสือรับรองการตาย) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
6. สำเนาบันทึกประจำวัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
7. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์ สำเนาทะเบียนสมรสของทายาทตามกฎหมาย สำเนาสูติบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
8.กรณีกรมธรรม์ที่ไม่ระบุชื่อต้องมีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวันที่เริ่มงานจากบริษัท

 

ระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
 

ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน นับจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน 15-20 วันทำการ

 

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน


ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน
- ส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
แผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
- จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์
- โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล