Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม


ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทรศัพท์: 0 2679 6165 ต่อ 6516 (เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
โทรศัพท์ 081-573-9939, 082-700-6304 (เฉพาะวันหยุดทำการของบริษัทฯ, วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 – 16:00 น.)    
โทรสาร :   0 2679 6533 
อีเมล์ : centerpac@ms-ins.co.th
 


ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ


1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
3. ส่งเอกสารมายังบริษัทฯ
4. เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
5. จ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


กรณีอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหาย
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. รูปถ่ายของอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหาย
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบเสนอราคา  
4. กรณีอุปกรณ์สูญหาย แนบสำเนาบันทึกประจำวัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
6. แบบรายการแสดงตัวบุคคล  (KYC Form)

กรณี โฮล-อิน-วัน
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. หนังสือหรือเอกสารลงลายมือชื่อรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้จัดการสนาม
3. ใบบันทึกคะแนนการตีกอล์ฟที่แสดงถึงการตี “โฮล-อิน-วัน” (score card) ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้ร่วมแข่งขัน
4. หนังสือหรือเอกสารลงลายมือชื่อรับรองโดย ผู้จัดการสนามและผู้จัดการแข่งขัน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
6. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form)

กรณีความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ
3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
5. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form)
หมายเหตุ กรณีเรียกร้องการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง กรุณาติดต่อแผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยตรง
 

กรณีเรียกร้องความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (การบาดเจ็บทางร่างกาย)
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายของผู้เสียหาย ซึ่งมีรายละเอียดการเกิดเหตุและจำนวนเงินของค่าเสียหาย
3. ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ
4. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
6. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form)
หมายเหตุ กรณีเรียกร้องความรับผิดต่อทรัพย์สิน กรุณาติดต่อแผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยตรง 

ระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน


 

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน


ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน
- ส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทฯ

แผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 
ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
- โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ 
- จ่ายเป็นเช็คนำส่งทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

 เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาได้โดยผ่านช่องทาง  เสียงสะท้อนจากลูกค้า +66 (0) 2679 6699 ในเวลาทำการ หรือทางอีเมล์ info@ms-ins.co.th แผนกที่เกี่ยวข้องจะทบทวนผลการพิจารณาและตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวน หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ การทบทวนจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันดังกล่าว

 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล