Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม


ช่องทางการติดต่อ

แจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถาม ได้ที่ ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด

โทรศัพท์: 0 2679 6165        
โทรสาร:   0 2679 6299
(เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของบริษัทฯ)

เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนประกันภัยอัคคีภัยและเบ็ดเตล็ด

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์มือถือ
  08-8002-6466
  06-2602-5105
  08-1573-9214


วิธีดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • 1. รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบ ทันทีโดยแจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล์
 • 2. ให้ทำการบรรเทาทรัพย์สินที่กำลังได้รับความเสียหาย ไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น
 • 3. ในกรณีที่ทรัพย์สินถูกโจรกรรม  หรือเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อดำเนินการสอบสวน
 • 4. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบ
 • 5. ถ่ายรูปทรัพย์สินที่เสียหาย ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • 6. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยในการตรวจสภาพความเสียหาย

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • 1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย
 • 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย
 • 3. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมของผู้รับเหมา และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินในการซ่อมแซม
 • 4. ภาพถ่ายความเสียหาย
 • 5. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ (ในกรณีที่ต้องมีการแจ้งความ)
 • 6. หนังสือยอมรับผิดของบุคคลภายนอก (ในกรณีที่เสียหายจากการกระทำบุคคลภายนอก)

  ระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 • บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
หมายเหตุ: วิธีการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนข้างต้น เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เอาประกันและบริษัทฯเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ประเภท และบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาสินไหม  
 

ขั้นตอนการทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

 เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาได้โดยผ่านช่องทาง  เสียงสะท้อนจากลูกค้า +66 (0) 2679 6699 ในเวลาทำการ หรือทางอีเมล์ info@ms-ins.co.th แผนกที่เกี่ยวข้องจะทบทวนผลการพิจารณาและตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวน หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ การทบทวนจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันดังกล่าว
 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล