Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม


ช่องทางการติดต่อ

แจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

โทรศัพท์: 0 2679 6165         
โทรสาร:   0 2679 6533
(เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของบริษัทฯ และวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
 


ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


1.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
1.2 เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
1.3 ส่งเอกสารมายัง
 

แผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 ซึ่งเป็นบริษัทผู้สำรวจภัยของบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

1.4 เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัน
 
 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


กรณีสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. สำเนาสัญญาเงินกู้พร้อมรับรองโดยผู้ให้กู้ และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจำนวนเงินกู้ค้างชำระ ณ วันที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย
3. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
4. รูปถ่ายแสดงการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง


กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. สำเนาสัญญาเงินกู้พร้อมรับรองโดยผู้ให้กู้ และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจำนวนเงินกู้ค้างชำระ ณ วันที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย
3. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง
4. ประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง


กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. สำเนาสัญญาเงินกู้พร้อมรับรองโดยผู้ให้กู้ และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจำนวนเงินกู้ค้างชำระ ณ วันที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย
3. ใบมรณบัตร
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
5. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์


หมายเหตุ :
- การเรียกร้องสินไหมฯทุกประเภท กรณีขอรับค่าสินไหมฯผ่านธนาคาร กรุณากรอกข้อมูลธนาคารในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือแนบสำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร (Book Bank)
- การเรียกร้องสินไหมฯทุกประเภท กรณีที่จ่ายสินไหมฯกับบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย ต้องแนบรายการแสดงตัวบุคคล
- บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา
- กรณีสาเหตุการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เกี่ยวข้องกับคดีความ (ยกเว้นคดีจราจร)กรุณาแนบสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวน พร้อมผลสรุปคดีประกอบการพิจารณาด้วย  

 

ระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
 

ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน นับจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน 15-20 วันทำการ

 

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน


ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน
- ส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
แผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
- จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์
- โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล