Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม


ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
โทรศัพท์: 0 2679 6165 ต่อ 6516 (เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
โทรศัพท์ 081-573-9939, 082-700-6304 (เฉพาะวันหยุดทำการของบริษัทฯ, วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 – 16:00 น.)    
โทรสาร :   0 2679 6533 
อีเมล์ : centerpac@ms-ins.co.th
 


ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยเช่าซื้อ


1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
3. ส่งเอกสารมายังบริษัทฯ
4. เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
5. จ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
 
 

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน


กรณีสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. สำเนาสัญญาเงินกู้พร้อมรับรองโดยผู้ให้กู้ และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจำนวนเงินกู้ค้างชำระ ณ วันที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย
3. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
4. รูปถ่ายแสดงการสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form)
 
 
 
กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. สำเนาสัญญาเงินกู้พร้อมรับรองโดยผู้ให้กู้ และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจำนวนเงินกู้ค้างชำระ ณ วันที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย
3. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง
4. ประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form)
 
กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
2. สำเนาสัญญาเงินกู้พร้อมรับรองโดยผู้ให้กู้ และเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อแสดงจำนวนเงินกู้ค้างชำระ ณ วันที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหาย
3. ใบมรณบัตร
4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)
5. สำเนาหนังสือรับรองการตาย รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
6. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ พร้อมผลสรุปสำนวนคดี รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
10. แบบรายการแสดงตัวบุคคล (KYC Form)
 
หมายเหตุ :
- กรณีขอรับค่าสินไหมฯ ผ่านบัญชีธนาคาร กรุณากรอกข้อมูลบัญชีธนาคารในแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมฯ หรือแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (Book Bank)
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาสินไหมฯ


 

ระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
 

ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมเมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน

 

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน


ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน
- ส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทฯ

แผนกสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 
ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
- โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ 
- จ่ายเป็นเช็คนำส่งทางไปรษณีย์


ขั้นตอนการทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

 เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาได้โดยผ่านช่องทาง  เสียงสะท้อนจากลูกค้า +66 (0) 2679 6699 ในเวลาทำการ หรือทางอีเมล์ info@ms-ins.co.th แผนกที่เกี่ยวข้องจะทบทวนผลการพิจารณาและตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวน หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ การทบทวนจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันดังกล่าว
 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล