Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
ภายใต้กลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD จะฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสาขาประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 จากจุดเริ่มต้นของความเชี่ยวชาญในการให้บริการประกันวินาศภัยแก่กลุ่มบริษัทญี่ปุ่น ปัจจุบันบริษัทได้ขยายศักยภาพการให้บริการประกันภัยสำหรับลูกค้ากลุ่มบริษัทสัญชาติต่างๆ ครอบคลุมการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภทรวมไปถึงการประกันภัยรถยนต์ ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินในการรับประกันภัยในประเทศไทย และมีมาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับ รวมถึงการได้รางวัลอย่างต่อเนื่อง  หนึ่งในนั้นคือการเป็นบริษัทประกันภัยต่างชาติแห่งแรกในประวัติศาสตร์ธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554