Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประกันมิตซุยฯ ร่วมบริจาคปฏิทินปีเก่าให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย โดย คุณกาญจณ์กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ได้ส่งมอบปฏิทินปีเก่าที่พนักงานชาวมิตซุยฯ ร่วมกันรวบรวมเพื่อบริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด) จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางด้านสายตาต่อไป


Privacy
Policy

To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
Privacy Policy