Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

Knowledge Corner

คุณทราบไหมว่า "อี-เคลม" มีไว้เพื่ออะไร

เป็นระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการเดินเรื่องผ่านคน หันไปใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ โดยสามารถทำการถ่ายภาพความเสียหายของรถยนต์ และส่งเข้าระบบข้อมูลกลาง เพื่อเชื่อม ร้านอะไหล่ อู่ พนักงานประเมินราคา ดังนั้นข้อมูลความเสียหายรวมทั้งราคาการประเมิน ความเสียหาย ของรถยนต์จะถูกบันทึกลงในระบบกลาง

การเข้ามาทำงานบนระบบนี้เพื่อประมวลผลเอกสาร การเรียกร้องประกันภัย ต่างๆได้ตลอด เวลา โดยไม่ต้องใช้เอกสารในกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน ทำให้เกิดความแม่นยำ ต่อเนื่อง โปร่งใส และสามารถให้บริการลูกค้าได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


Privacy
Policy

To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
Privacy Policy