Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประกันมิตซุยฯ ร่วมบริจาคปฏิทินปีเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอด

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมบริจาคปฏิทินปีเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและผลิตเป็นสมุดเขียนอักษรเบรลล์ สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้แก่ผู้พิการทางด้านสายตา โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่พนักงานชาว มิตซุยฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


Privacy
Policy

To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
Privacy Policy