Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch received the 2nd Prize OIC’s Prime Minister Award 2020

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย โดย นาย ฮิโระยุกิ อิเคะโมะโตะ ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในงาน “พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 สำหรับปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ มอบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยดีเด่นประจำปี 2563 ที่รักษามาตรฐานการบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค และร่วมส่งเสริมบทบาทของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเติบโตอย่างยั่งยืน


Privacy
Policy

To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies and personal data as set out in our
Privacy Policy