Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy)

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของเรา เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผย (“การประมวลผล”) ตลอดจนถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายฉบับนี้”) เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) โดยท่านสามารถเข้าถึงนโยบาย ได้ตามด้านล่างนี้         

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

 プライバシーポリシー 

ในการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ของบริษัท ท่านสามารถศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องได้ ตามด้านล่างนี้

นโยบายคุกกี้

Cookies Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

Terms and Conditionsแบบคำร้องขอการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล