Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม


ช่องทางการติดต่อ

แจ้งความประสงค์ในการเรียกร้องค่าสินไหมหรือสอบถามข้อมูล โดยผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้
ฝ่ายสินไหมการประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง
โทรศัพท์ : 0 2679 6165         
โทรสาร :   0 2679 6212
(เฉพาะเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดทำการของบริษัทฯ)
อีเมล  mcl_marine@ms-ins.co.th

เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง

เจ้าหน้าที่ โทรศัพท์มือถือ
สินค้านำเข้า 081-573-9940
สินค้าส่งออก 081-573-9942
สินค้าขนส่งภายในประเทศ 081-712-4523
 


ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ในการเรียกร้องค่าสินไหมได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางการติดต่อและจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นดังนี้
 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
•              วันและเวลาที่เกิดเหตุหรือวันที่ได้รับสินค้า
•              สำรวจตรวจสอบจำนวนความเสียหาย หรือสูญหาย และคัดแยกสินค้าที่เสียหายออกจากสินค้าที่ไม่ได้รับความเสียหายเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายของสินค้าไม่ให้เพิ่มมากขึ้น
•              เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหายเพื่อให้บริษัทประกันภัยเข้าตรวจสอบ
•              ถ่ายรูปสินค้าที่เสียหายขณะที่ได้รับสินค้า หรือ ขณะที่สินค้าเสียหายอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมเบอร์ตู้เป็นหลักฐาน
•              แจ้งบริษัทรับประกันภัย เพื่อให้คำแนะนำ หรือ เพื่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยเพื่อเข้ารวมสำรวจความเสียหายร่วมกับเจ้าของสินค้าและเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหาย
 
เอกสารสำคัญประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
•              หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัท (Claim Note)
•              สำเนาหนังสือแจ้งความเสียหายไปยังผู้ขนส่ง (Copy of Notice of Claim) โดยต้นฉบับให้นำส่งผู้ขนส่งภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับสินค้า                
•              ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยสินค้า (Marine Cargo Policy)             
•              ใบกำกับสินค้า (Invoice)                                
•              ใบแสดงน้ำหนักและบรรจุภัณฑ์ (Packing List)   
•              ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) หรือ ใบขนส่งสินค้าทางรถ (Truck Waybill)      
•              ใบรายงานสำรวจสินค้าจากทางการท่าเรือ (Survey Note) หรือ สายการบิน (Damage Cargo List (DMC))  
•              เอกสารการตรวจรับสินค้าที่ระบุความสูญหาย หรือ ความเสียหายของสินค้า เมื่อทำการตรวจรับสินค้าจากผู้ขนส่ง         
•              เอกสารการตรวจสอบคุณภาพสินค้า           
•              รูปภาพสินค้าที่เสียหาย  
•              เอกสารแสดงราคาซ่อม หรือ ใบสี่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาทดแทน                      
•              เอกสาร หรือ ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ เช่น รูปถ่ายตู้สินค้า เพื่อประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
 

ระยะเวลาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภายใน 15 วัน
 

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- ส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทฯ
แผนกสินไหมการประกันภัยสินค้าทางทะเลและการขนส่ง
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ช่องทางการรับเงินค่าสินไหมทดแทน
- จ่ายเป็นเช็คนำส่งทางไปรษณีย์
- โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้


ขั้นตอนการทบทวนการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน

 เมื่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยสามารถแจ้งความประสงค์ให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาได้โดยผ่านช่องทาง  เสียงสะท้อนจากลูกค้า +66 (0) 2679 6699 ในเวลาทำการ หรือทางอีเมล์ info@ms-ins.co.th แผนกที่เกี่ยวข้องจะทบทวนผลการพิจารณาและตอบกลับข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวน หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ การทบทวนจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันดังกล่าว

 

นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล