Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย 

มี ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดหลากหลายประเภท ท่านสามารถดูตัวอย่างได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดประเภทสังหาริมทรัพย์:

 คุ้มครองสังหาริมทรัพย์ของท่านด้วยการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
คุณสมบัติที่ 1:
เมื่อมีการเก็บหรือการเคลื่อนย้ายสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะให้ความคุ้มครองสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจากความเสี่ยงภัยทุกชนิดในประเทศไทย

คุณสมบัติที่ 2:
ท่านสามารถปรับอัตราเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองดังกล่าวได้ตามจำนวนสังหาริมทรัพย์ของท่าน

คุณสมบัติที่ 3:
ท่านสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภันฑ์ประกันภัยได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อให้สอดคล้องกับสังหาริมทรัพย์ของท่านมากที่สุด

Movable Asset All-Risk Insurance Brochure

 

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก:

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดจากผู้เอาประกันภัยและความผิดจากพนักงาน

คุณสมบัติที่ 1:
บริษัทชดเชยความรับผิดทางกฎหมาย ในส่วนการสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องของตึกหรืออาคารที่บริหารหรือครอบครองโดยผู้เอาประกันภัย
คุณสมบัติที่ 2:
บริษัทชดเชยความรับผิดทางกฎหมาย ในส่วนของการบาดเจ็บทางกายภาพหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเกิดจากความผิดหรือความละเลยของผู้เอาประกันภัยหรือพนักงานและผู้รับจ้าง
คุณสมบัติที่ 3:
บริษัทชดเชยค่าคดีความ (cost of lawsuit) ค่าทนาย ค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท (cost of settlement) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Public Liability Insurance Brochure


 

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก:

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกปกป้องผู้เอาประกันภัยจากความรับผิดทางกฎหมายซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บทางกายภาพ การเจ็บป่วย และความเสียหายทางทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรต่างๆโดยมีสาเหตุจากข้อบกพร่องของผลัตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นภายในขอบเขตที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้

ด้วยการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนี้  บริษัทจะส่งผู้เชี่ยวชาญหรือทนายความเพิ่อดำเนินการในนามของท่านในการต่อสู้คดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาจากคู่พิพาทซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องรับผิดชอบ

Product Liability Insurance Brochure


 

ประกันภัยโรคมะเร็ง:

- ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในระยะใดก็ตาม บริษัทจะชดเชยค่าเสียหาย 100% หลังพ้นระยะรอคอย 90 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยจะยังไม่สามารถเรียก   ร้องเงินชดเชยได้
- ลูกค้าสามารถส่งใบคำขอเอาประกันภัยมาที่บริษัท โดยไม่ต้องทำการตรวจสุขภาพ  ความคุ้มครองจะเริ่มต้นทันทีที่ได้รับการอนุมัติ

Cancer Insurance Brochure


นโยบายความ
เป็นส่วนตัว

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล