Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น มอบทุนให้กับนักวิจัยในประเทศไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คุณ โยชิฮิโตะ โนมูระ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น และกลุ่มผู้บริหารบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้มอบทุนวิจัยแก่นักวิจัย จำนวน 4 โครงการ รวมทุนวิจัยทั้งสิ้น 600,000บาท โดยมีโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ”ควาปลอดภัยบนท้องถนน”ที่ได้รับมอบทุนดังต่อไปนี้

1.โครงการ “การวิเคราะห์ปัจจัยส่งที่ผลต่อระดับการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากอุบัติเหตุชนท้าย บนถนนหลวงประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง” ผลงานวิจัยจาก รศ.ดร. วัฒนวงศ์ รัตนวราห มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.โครงการ “ปัจจัยที่สามารถทำนายผลลัพธ์ในระยะฉุกเฉินของผู้บาดเจ็บจากการจราจรทางบก” ผลงานวิจัยจากคุณเพชรรัตน์  เอี่ยมละออ  Asia Pacific International University
3.โครงการ “การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสาหรับนักปั่นจักรยานท่องเที่ยว: กรณีศึกษาการออกแบบพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย”ผลงานวิจัยจาก คุณ ซี เลียง ฮวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.โครงการ “การตรวจจับและคาดการณ์สถานะของไฟสัญญาณจราจรแบบทันทีเพื่อช่วยในการขับขี่” ผลงานวิจัยจาก ดร. สุรพงษ์ อุตมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
               
สำหรับในประเทศไทย  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อโครงงานวิจัยด้าน“ความปลอดภัยบนท้องถนน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากงานมอบทุนแล้ว นักวิจัยจะเริ่มทำการวิจัยและจะนำผลงานการวิจัยมานำเสนอต่อสาธารณะชน โดยหวังว่าจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุในสังคมไทยได้อีกทางหนึ่ง
มูลนิธิ มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ เวลแฟร์ ฟาวเดชั่น ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยกลุ่มบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อความปลอดภัยต่าง ๆและความปลอดภัยบนท้องถนน นับตั้งแต่ก่อตั้ง ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนวิจัยไปแล้ว 1,924 ราย เป็นเงินจำนวนกว่า 778 ล้านบาท