Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย

ประเภทประกันภัย

โครงการมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก “ขอบคุณที่ห่วงใยหนู” Kid in Care ครั้งที่ 9

ในปีนี้ทางบริษัท ฯ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่การมอบหมวกนิรภัยให้แก่เยาวชนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็ก ซึ่งสถานศึกษานับว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงเด็กเล็กโดยให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความปลอดภัยในเด็กและโน้มน้าวผู้ปกครองของเด็กต่อไป